PRAVILNIK FESTIVALA old PDF Štampaj E-pošta
 
 
NVO MEĐUNARODNI FESTIVAL KLAPA – PERAST
 
 
Upravni odbor NVO „Međunarodni festival klapa - Perast“ na sjednici održanoj dana 02.02.2013. god. u Perastu usvojio je
                 
PRAVILNIK  MEĐUNARODNOG  FESTIVALA  KLAPA  -  PERAST
 
u daljnjem tekstu Pravilnik Festivala
 
Član 1.
 
Ovim Pravilnikom se uređuju takmičarski i revijalni dio Festivala.
 
Član.2
Pravo učestvovanja
 
Pravo učestvovanja imaju klape koje odabere Stručni  odbor Festivala u skladu sa Pravilnikom Festivala. 
 
Član  3
Takmičarski dio Festivala
 
 Takmičarski dio Festivala je podijeljen na slijedeće kategorije:
 
a)     Muške klape  
b)     Ženske klape
c)     Mješovite klape   
d)     Nova klapska pjesma
 
Član 4.
Sastav klape
 
Klape u svim kategorijama pjevaju a capella - bez pratnje muzičkih instrumenata.
 
  -  Muška, odnosno ženska klapa, je sastav od pet do devet pjevača istog pola.
  -  Mješovita klapa je sastav od pet do devet pjevača sa jednim ili više članova
     drugog pola.
 
Član 5.
Takmičarski repertoar i izvedba
 
Klape koje se takmiče u muškoj, ženskoj i mješovitoj kategoriji izvode po dvije ili tri klapske pjesme od četiri prijavljene. Broj pjesama koje će izvesti, dvije ili tri, će odrediti UO Festivala, zavisno od konačnog usvojenog Programa Festivala, o čemu će klape učesnice biti blagovremeno obaviještene nakon zatvaranja Konkursa Festivala.
 
Od pjesama koje se izvode na takmičenju, klapa učesnica je obavezna da prvo izvede jednu “Bokeljsku pjesmu”, odnosno pjesmu koja je motivom vezana za područje Boke kotorske, crnogorsko primorje ili šire zaleđe. Veliki broj ovih pjesama je objavljen na sajtu Festivala, u rubrici “NOTNI ZAPISI”, gdje se nalaze partiture i tekstovi starijih i novijih, narodnih i autorskih pjesama. Klape su slobodne da odabranu  pjesmu aranžiraju, prilagode i obrade za klapsku izvedbu.
 
Kao drugu ili treću takmičarsku pjesmu, klapa učesnica izvodi izvornu narodnu ili autorsku, klapski aranžiranu pjesmu, osim obrada popularnih pjesama, pri čemu jedna od dvije takmičarske pjesme može biti na jeziku ili posebnom narečju lokaliteta na kojem je pjesma ispjevana.

Nijesu dozvoljene pjesme koje nose elemente nacionalne, vjerske i rasne netolerancije niti pjesme sa neprimjerenim tekstovima.
 
Stručni odbor Festivala sugeriše da obrade popularnih pjesama (šlageri, šansone, balade itd.) klape izvode u revijalnom a ne u takmičarskom dijelu programa.
 
Član 6.
Prijave
 
Klape prijavljuju svoje učešće na Festivalu na osnovu Konkursa Festivala objavljenog u sredstvima informisanja (elektronski i štampani mediji i portal Festivala).
 
Formular Prijave  objavljen je na portalu Festivala.
 
Prijava obavezno sadrži:
 
  -  Naziv i sjedište klape, te imena članova, predsjednika i voditelja klape
  -  Kontakt adrese i brojeve na kojima predsjednik klape može biti kontaktiran
  -  Naslove prijavljenih kompozicija za nastup:
 
        a)  u takmičarskim kategorijama muška, ženska i mješovita klapa, (prijavljuju
          se četiri kompozicije) uz podatke o autorima teksta, muzike i aranžmana
        b)  u kategoriji nova klapska pjesma se prijavljuju do dvije kompozicije uz
          podatke o autorima teksta, muzike i aranžmana
 
Uz prijavu  se posebno dostavljaju:
 
  -  za klape koje do sada nijesu učestvovale na Festivalu klapa u Perastu - audio
     snimak izvedbi minimum dvije od četiri prijavljene kompozicije na CD-u ili u
     nekom od audio formata koji se može dostaviti elektronskom poštom.
 
  -  za novu klapsku pjesmu, klape treba da dostave tekst i partiture (najmanje
     u dva linijska sistema) na CD-u ili odgovarajućem formatu elektronskom
     poštom, uz potpisanu saglasnost autora teksta, muzike i aranžmana da se
     prijavljene nove pjesme mogu javno izvesti na Festivalu, da se mogu štampati
     u festivalskim publikacijama, kao i da mogu biti objavljene u “Notnim
     zapisima” na Internet portalu Festivala.
 
Tekst saglasnosti je sastavni dio formulara prijave. 
 
Član 7.
Izbor klapa učesnica
 
Stručni odbor Festivala će izvršiti selekciju prispjelih radova najkasnije 10 dana nakon zaključenja Konkursa. 
 
Član  8.
Potvrda učešća
 
Nakon selektiranja prispjelih radova organizator Festivala će potvrditi učešće klapama koje su odabrane od Stručnog odbora Festivala i učiniti javnim informacije o klapama koje će učestvovati na predstojećem Festivalu kao i naslove kompozicija koje će se naći u Programu Festivala.
 
Član 9. 
Stručni žiri i ocjenjivanje klapa
 
Stručni žiri broji pet do sedam članova i sastavljen je od muzičkih stručnjaka i poznavalaca vokalne muzike. Osim uslova koji se traže Konkursom Festivala i konkursom za Novu klapsku pjesmu, kako je predviđeno članom 5 ovog Pravilnika, žiri će pri ocjenjivanju klapa uzeti u obzir sljedeće kriterijume:
 
a)     Intonacija
b)     Dinamika
c)     Glasovna ujednačenost
d)     Ritam
e)     Muzička vrijednost i  težina pjesama
f)       Interpretacija  
g)     Izbor repertoara.
 
Odluke žirija su konačne i neopozive.
 
Član 10.
Nagrade
 
Na Festivalu se dodjeljuju nagrade Stručnog žirija, publike, posebne nagrade, priznanja i zahvalnice.
 
Odlukama Stručnog žirija se dodjeljuju:
  -  Nagrada „Peraški kampanio“ u kategorijama muška, ženska i mješovita
     klapa, za prvo, drugo i treće mjesto
  -  Nagrada „Deštregovi“ za najmlađu debitantsku klapu Festivala
  -  Nagrada „Peraški školji“ najboljoj crnogorskoj klapi na Festivalu
 
U kategoriji nova klapska pjesma, dodjeljuje se nagrada stručnog žirija i publike. Nagrada nosi ime „Nikola Gregović“ i podrazumijeva novčani iznos od 1000€, od čega iznos od 500€ dodjeljuje Stručni žiri za najbolje kompozicije, odnosno I nagradu (250€), II nagradu (150€) i III nagradu (100€).
Dio nagrade od 500€ dobija klapa čija je nova klapska pjesma proglašena najboljom glasovima publike.
  -  Stručni žiri nagradom „Milorad Minja Vučetić“ nagrađuje i autora najboljeg
     aranžmana sa 150€ u kategoriji nova klapska pjesma, dok poseban Stručni
     žiri dodjeljuje nagradu „Julije Balović“ i iznos od 150€ za najbolji tekst u ovoj
     kategoriji
  -  Klape učesnice konkurišu za nagradu „KAZADA“ za najbolju klapu Festivala
     po ocjeni publike, u kategorijama muška, ženska i mješovita klapa.
 
Posebne nagrade i priznanja se po Odluci Upravnog odbora dodjeljuju zaslužnim pojedincima odnosno institucijama za poseban doprinos u razvoju Festivala.
 
Zahvalnice se dodjeljuju svim učesnicima Festivala.
 
Član 11.
Revijalni dio
 
Rukovodstvo Festivala posebno uređuje umjetnički program i sadržaj revijalnog dijela Festivala o čemu će blagovremeno obavijestiti klape učesnice.
 
Revijalni program klape, uz nešto slobodniji muzički izraz, takođe treba da bude u duhu klapske muzike kao i takmičarski dio programa.
 
Član 12.
Autorska prava
 
Festival prate elektronski mediji, radija i televizije koji ga tokom godine reemituju u skladu sa svojim programskim potrebama. Muzički sadržaj Festivala podliježe Zakonu o autorskim i srodnim pravima i Festival uredno prijavljuje program PAM-u CG (Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore), zbog adekvatne zakonske zaštite autora čija se djela javno izvode na Festivalu.
 
U smislu navedenog, klape su dužne ispuniti uslove iz Prijave Festivala, iz člana 6. ovog Pravilnika, a u vezi dostavljanja potpisane saglasnosti autora zbog zaštite njihovih autorskih prava.
 
Ukoliko klape učesnice ne dostave ove saglasnosti ta djela biće odbijena.
 
Ukoliko dođe do mogućnosti da se snimljene kompozicije izvedene na Festivalu prenesu na nosače zvuka, CD ili DVD, u komercijalne svrhe, Festival će sa autorima i klapama o tome sačiniti posebne ugovore.
 
Član 13.
 
Pitanja koja nijesu obuhvaćena Pravilnikom, Stručni odbor rješava po upitu, a po potrebi i u konsultacijama sa klapama u periodu do održavanja Festivala.
 
 
Perast, 02.02.2013.god.                                          Upravni odbor Festivala
 
RocketTheme Joomla Templates