Održana 17. godišnja skupština 26.01.2018. PDF Štampaj E-pošta
 
Poštovani posjetioci,
 
prenosimo članak objavljen na portalu BOKANEWS, dok u njegovom nastavku možete pročitati članak objavljen u dnevnom listu DAN.
 
Vaš Festival klapa Perast
 

"Tina Braić Ugrinić na čelu Međunarodnog festivala klapa Perast"

LINK

Na 17. Skupštini NVO „Međunarodni festival klapa Perast“ održanoj u petak, u palati „Bizanti“ u Kotoru, za novu predsjednicu izabrana je prof. Tina Braić Ugrinić.

U emotivnom govoru koji je bio ispraćen dugim aplauzom, odlazeća predsjednica Marija Marina Brainović, koja je uspješno vodila organizaciju više od deset godina, prisjetila se početaka nastanka festivala, kao i problema sa kojima se susretala. Ona se zahvalila svima na saradnji  i izrazila zadovoljstvo što je  Međunarodni festival klapa Perast  danas prepoznat u regionu i šire.

Marina Brainović je proglašena počasnom predsjednicom Festivala klapa Perast kojoj je izvršni direktor Mikan Kovačević, urucio povelju Festivala, u znak zahvalnosti i priznanja za 17- ogodišnji rad.

Novoizabrana predsjednica prof. Tina Braić Ugrinić izrazila je zahvalnost i zadovoljstvo za ukazano povjerenje.

„Želim da se zahvalim, predatoj mi časti i povjerenju koje mi je ukazano. Nadam se da ćemo svi zajedno ovu priču nastaviti vesti i budućih godina. Imamo od koga učiti. Jedino na taj način možemo sprovoditi misiju njegovanja klapske pjesme koja je prosto prirodno srasla sa Perastom i na taj način čuvati identitet Boke Kotorske kao i Crne Gore“ – kazala je između ostalog prof. Tina Braić Ugrinić.

Skupština je usvojila Izvještaj o radu, finansijski izvještaj i Program i plan  aktivnosti  sa planom prihoda i troškova za 2018. godinu.

Podnoseći izvještaj, izvršni direktor festivala Mikan Kovačević je kazao da se  XVI  Međunarodni festival klapa Perast 2017. održao u neobičnim okolnostima  odbijanja  Ministarstva kulture Crne Gore  da bude pokrovitelj  KotorArta 2017, čime je Opština Kotor  ostala jedini  pokrovitelj ove multiprogramske kulturne manifestacije  za 2017. godinu, pa tako i  Festivala koji je dio  KotorArta od 2012. god. Ovo se dešava i postaje izvjesno tokom juna, neposredno pred  održavanje finalnih večeri XVI  Festivala klapa 30. juna i 1. jula.

Za planirani budžet to je značilo da su izostala  očekivana sredstva  Ministarstva od 14.250 eura,  tako da smo u datim okolnostima  i uz vanrednu  podršku Opštine Kotor  od 20.000, donacije i sponzore, uspjeli realizovati planirane programe u sopstvenoj produkciji: ,,Priče o moru”, promociju stručnog časopisa Lirica 5, a finale Festivala na kome su učestvovale 23 klape održano je u Perastu 30. juna i 1. jula. Ukupna raspoloživa sredstva u 2017. su iznosila 29.853 eura, a rashodi 28.505. eura, zaključio je Kovačević

„Vođeni iskustvom i najavom  Ministarstva  da neće finansirati NVO sektor u oblasti kulture dok se ne donesu izmjene zakona “možda tokom marta“, tražili smo najbolje rješenje  ne samo u pogledu važne materijalne pomoći koju smo očekivali kao Festival, koji u osnovi njeguje našu kulturnu muzičku tradiciju, već i kao dio etablirane kulturne ponude grada Perasta.

Došli smo do zaključka da  Perast, sa svojim tradicionalnim manifestacijama proslave Mađa – 1.maja,  Zavjetnog dana sa običajem gađanja kokota – 15. maja,  Fašinadom – 22. jula  i našim Međunarodnim festivalom – krajem juna,  može i treba da ima Javnu kulturnu ustanovu koja bi na puno kvalitetniji način obezbijedila organizaciju, prateće kulturne programe, finansiranje, a iznad svega  pokrenula i  naučne  projekte kojima bi ove manifestacije dobile status ne samo opštinskog već i nacionalnog značaja.

Za sada, jedino Fašinada  ima  takav status . Uz nabrojane manifestacije,  jedino još  Legenda o ljubavi Peraštanke Katice Kalfić i francuskog vojnika Anta Slovića  ima status nematerijalnog dobra od lokalnog značaja, zahvaljujući inicijativi dr Pasinovića. U Perastu svakako postoje mogućnosti da se i ta legenda, pa možda i peraška torta, a sigurno i niz kulturnih dobara Perasta, obilježe prigodnim kulturno- turističkim programima“ – kazao je Kovačević.

On je najavio formiranje  Odbora klapa pri Festivalu čije osnivanje podržavaju klape.

Umjetnički direktor Festivala klapa Perast, Jasminko Šetka ocijenio je da Festival svake godine podiže ljestvicu kvaliteta, što su mu potvrdili kako članovi žirija tako i učesnici.

Sekretarka Sekretarijata za društvenu djelatnost Opštine Kotor Jelena Vukasović, kazala je da će Opština Kotor pomoći, u skladu sa svojim mogućnostima, Festival koji je ušao u vode ozbiljnog festivala sa bokeškim i peraškim šarmom…

Na Skupštini je posebno istaknuto veliko priznanje koje je stiglo krajem 2017. godine od Nacionalne turističke organizacije Crne Gore i nagrada “Wild Beauty Awards 2017” kada je za najbolji Festival u 2017, proglašen Međunarodni festival klapa Perast.

Usvojen je i ambiciozni plan aktivnosti za 2018. koji počinje ,,Pričama o moru” na sjeveru Crne Gore, nastavlja se koncertom podrške Oliveru Dragojeviću „Trag u beskraju“, 10. marta u Kotoru, kada će nastupiti klape iz Crne Gore i izvesti Oliverove  pjesme.

Otvaranje 17. Međunarodnog festivala Perast 2018, planirano je velikim koncertom svjetski poznate međunarodne  ,,a kapela” klape, u Kotoru 28. juna, a finale bi uslijedilo 29. i 30. juna u Perastu.

Po tradiciji, Skupština Međunarodnog festivala klapa Perast je počela intoniranjem himne festivala Slava Perastu, a završena je nastupom klape Bellezza iz Tivta.

„Samo mogu da vam kažem jedno veliko hvala što ste tu i postojite“

„Za mene je ovo najljepši kulturni događaj koji Boka može da ponudi svijetu. Kao privrednik slao sam svoje goste i lično prisustvujem Festivalu godinama. Gosti su se vraćali omađijani. Žao mi je što nema više reflektora, zvučnika, klapa, medijske pokrivenosti, više spajanja lijepog sa korisnim. Očigledno je da se ovo sve radi iz ljubavi. Samo mogu da vam kažem jedno veliko hvala što ste tu i što postojite“ poručio je  Slavenko Šućur, uspješni mali privrednik iz Kotora.
 
----------------------------------
U nastavku je članak objavljen u dnevnom listu DAN:
 
"NVO Međunarodni festival klapa podnijela inicijativu lokalnoj upravi"
 
 
Traže formiranje javne ustanove Perast-fest
 
Perast sa svojim tradicionalnim manifestacijama može i treba da ima javnu ustanovu koja bi na puno kvalitetniji način obezbijedila organizaciju, prateće kulturne programe, finansiranje, a iznad svega pokrenula i naučne projekte kojima bi ove manifestacije dobile status, ne samo opštinskog već i nacionalnog značaja, istakao je Milan Kovačević, direktor NVO Međunarodni festival klapa Perast. Opština Kotor, u skladu sa svojim mogućnostima, pomoći će festival koji je ušao u vode ozbiljnog sa „bo­ke­škim i pe­ra­škim šar­mom”
 
Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja Me­đu­na­rod­ni fe­sti­val kla­pa Pe­rast je Op­šti­ni Ko­tor 8. no­vem­bra 2017. go­di­ne pod­ni­je­la ini­ci­ja­ti­vu za for­mi­ra­nje jav­ne usta­no­ve Pe­rast-fest, a oče­ku­ju se da­lje ak­tiv­no­sti u ci­lju nje­gog usva­ja­nja, sa­op­štio je di­rek­tor ove NVO Mi­lan Ko­va­če­vić. On je oci­je­nio da Pe­rast sa svo­jim tra­di­ci­o­nal­nim ma­ni­fe­sta­ci­ja­ma; pro­sla­vom Ma­đa, 1. ma­ja, Za­vjet­nog da­na sa obi­ča­jem ga­đa­nja ko­ko­ta, 15. ma­ja , Fa­ši­na­dom, 22. ju­la, i Me­đu­na­rod­nim fe­sti­va­lom kla­pa kra­jem ju­la „mo­že i tre­ba” da ima jav­nu usta­no­vu ko­ja bi na pu­no kva­li­tet­ni­ji na­čin obez­bi­je­di­la or­ga­ni­za­ci­ju, pra­te­će kul­tur­ne pro­gra­me, fi­nan­si­ra­nje, a iz­nad sve­ga po­kre­nu­la i na­uč­ne pro­jek­te ko­ji­ma bi ove ma­ni­fe­sta­ci­je do­bi­le sta­tus, ne sa­mo op­štin­skog, već i na­ci­o­nal­nog zna­ča­ja. Is­ti­ču­ći da ta­kav sta­tus sa­da je­di­no ima „Fa­ši­na­da”, Ko­va­če­vić je na­gla­sio da uz na­bro­ja­ne ma­ni­fe­sta­ci­je, je­di­no još le­gen­da o lju­ba­vi Pe­ra­štan­ke Ka­ti­ce Ka­o­fić i fran­cu­skog voj­ni­ka An­ta Slo­vi­ća ima sta­tus ne­ma­te­ri­jal­nog do­bra od lo­kal­nog zna­ča­ja, dok u Pe­ra­stu po­sto­je mo­guć­no­sti da se i ta le­gen­da, mo­žda i Pe­ra­ška tor­ta, a si­gur­no i niz kul­tur­nih do­ba­ra Pe­ra­sta, obi­lje­že pri­god­nim kul­tur­no-tu­ri­stič­kim pro­gra­mom.

– Tre­ba is­ta­ći da smo ela­bo­ra­ci­jom usta­no­vi­li da su po­me­nu­te tra­di­ci­o­nal­ne pro­sla­ve, po­zna­te da­le­ko van gra­ni­ca Pe­ra­sta, Bo­ke i Cr­ne Go­re, od 2012. do 2016. go­di­ne, da­kle za pet go­di­na do­bi­le fi­nan­sij­sku po­moć od Op­šti­ne Ko­tor i lo­kal­ne Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je u ukup­nom iz­no­su od 2.920 eura ili 584 eura go­di­šnje. Tek u 2017. go­di­ni zna­čaj­ni­je su po­mog­nu­te sa 3.400 eura, iz če­ga je ja­sno da se odr­ža­va­ju go­to­vo is­klju­či­vo za­hva­lju­ju­ći lju­ba­vi i en­tu­zi­ja­zmu Pe­ra­šta­na. Iza ove ini­ci­ja­ti­ve su sta­li Fe­sti­val, Dru­štvo pri­ja­te­lja Pe­ra­sta, don Sreć­ko Ma­jić u ime Cr­kve, i Mje­sna za­jed­ni­ca Pe­rast. For­mi­ra­nje jav­ne usta­no­ve Pe­rast-fest ni­je za­mi­šlje­no kao pre­ten­ci­o­zna i sku­pa usta­no­va, već ma­li, efi­ka­san cen­tar za oču­va­nje i raz­voj ma­ni­fe­sta­ci­ja ne­ma­te­ri­jal­ne kul­tur­ne ba­šti­ne Pe­ra­sta, sa dvo­je stal­no za­po­sle­nih, u ure­đe­nom pro­sto­ru mje­sne za­jed­ni­ce, dok bi po­me­nu­te or­ga­ni­za­ci­je-pot­pi­sni­ci ini­ci­ja­ti­ve, za­dr­ža­le svo­je or­ga­ni­za­ci­je, a u uprav­nom od­bo­ru JU Pe­rast fe­sta, po­red osni­va­ča Op­šti­ne Ko­tor, ima­li svo­je pred­stav­ni­ke – pre­ci­zi­rao je Ko­va­če­vić na go­di­šnjoj skupšti­ni NVO Me­đu­na­rod­ni fe­sti­val kla­pa Pe­rast odr­ža­noj 26. ja­nu­a­ra u Pa­la­ti Bi­zan­ti.

Na­zna­čiv­ši in­ten­ci­ju lo­kal­ne upra­ve ko­ja te­ži ka to­me da se sma­nju­je broj za­po­sle­nih u jav­nim usta­no­va­ma i pred­u­ze­ći­ma, se­kre­tar­ka op­štin­skog Se­kre­ta­ri­ja­ta za dru­štve­nu dje­lat­nost Je­le­na Vu­ka­so­vić na­ja­vi­la je da će Op­šti­na Ko­tor, u skla­du sa svo­jim mo­guć­no­sti­ma, po­mo­ći fe­sti­val ko­ji je ušao u vo­de ozbilj­nog fe­sti­va­la sa „bo­ke­škim i pe­ra­škim šar­mom”, te iz­ra­zi­la sprem­nost da se raz­go­va­ra i raz­mo­tri pod­ni­je­ta ini­ci­ja­ti­va.

Na Skup­šti­ni je usvo­jen plan ak­tiv­no­sti ove NVO za 2018. go­di­nu ko­ji star­tu­je „Pri­ča­ma o mo­ru” u gra­do­vi­ma na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, na­sta­vlja se kon­cer­tom po­dr­ške Oli­ve­ru Dra­go­je­vi­ću pod na­zi­vom „Trag u bes­kra­ju” 10. mar­ta u Ko­to­ru, ka­da će do­ma­će kla­pe iz­ve­sti pje­sme po­zna­tog pje­va­ča. Ko­va­če­vić je na­ja­vio da je otva­ra­nje 17. Me­đu­na­rod­nog fe­sti­va­la Pe­rast 2018. pla­ni­ra­no ve­li­kim kon­cer­tom svjet­ski po­zna­te re­no­mi­ra­ne a ka­pe­la gru­pe, sa ko­jom su pre­go­vo­ri još u to­ku, a či­ji kon­cert bi se odr­žao u Ko­to­ru 28. ju­na, a fi­na­le bi usli­je­di­lo 29. i 30. ju­na u Pe­ra­stu.

– Oče­ku­je se oko 400 uče­sni­ka fe­sti­va­la, uklju­ču­ju­ći struč­ni ži­ri, pro­cje­na tro­ško­va smje­šta­ja i or­ga­ni­za­ci­je je od 22 do 24.000 eura – re­kao je on, pre­ci­zi­ra­ju­ći da su pri­ho­di u ovoj go­di­ni pro­jek­to­va­ni na iz­nos od 36.950 eura. Pla­ni­ra­ni iz­vo­ri fi­nan­si­ra­nja su Op­šti­na Ko­tor 13.500 eura, TO Ko­tor 8.150 eura, Mi­ni­star­stvo kul­tu­re 12.500 eura i spo­stve­ni pri­ho­di i do­na­ci­je 5.800 eura.

B.M.

Ti­na Bra­ić Ugri­nić no­va pred­sjed­ni­ca

Skup­šti­na je za no­vog pred­sjed­ni­ka NVO iza­bra­la pro­fe­so­ri­cu Ti­nu Bra­ić Ugri­nić, ko­ja je na toj funk­ci­ji za­mi­je­ni­la Ma­ri­nu Bra­i­no­vić, dok je no­vi pred­sjed­nik uprav­nog od­bo­ra Mi­ro Ma­ru­šić. Bra­i­no­vić, ko­ja je bi­la na če­lu ove NVO vi­še od de­ce­ni­ju, pro­gla­še­na je za po­ča­snu pred­sjed­ni­cu. Sku­pu su pri­su­stvo­va­li i pot­pred­sjed­nik Op­šti­ne Ko­tor Bran­ko Ne­do­vić i di­rek­to­ri­ca TO Ko­tor Ana Ni­ves Ra­do­vić.

Pri­zna­nje za raz­voj tu­ri­stič­ke po­nu­de

U 2017. go­di­ni NVO Me­đu­na­rod­ni fe­sti­val kla­pa Pe­rast ras­po­la­ga­la je sred­stvi­ma u iz­no­su od 29.853 eura, od če­ga je fi­nan­si­ra­nje od stra­ne Op­šti­ne Ko­tor 20.000 eura, a tro­ško­vi su iz­no­si­li 28.505 eura, pa je osta­tak sred­sta­va 607 eura. Ova NVO je u 2017. go­di­ni do­bi­la pri­zna­nje na­ci­o­nal­ne Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Wild be­a­uty Award 2017. u ka­te­go­ril­ji fe­sti­va­la, za ostva­re­ni do­pri­nos kva­li­te­tu i raz­vo­ju tu­ri­stič­ke po­nu­de Cr­ne Go­re.
 
< Prethodno   Sledeće >
RocketTheme Joomla Templates