- V I J E S T I -
XVII Festival 2018 - Otvoreni konkursi
Sunday, 11 February 2018
 
Poštovane i drage klape, autori stihova, kompozicija i obrada,
 
sa zadovoljstvom Vas obaviještavamo da smo otvorili konkurse XVII Međunarodnog festivala klapa Perast 2018.
 
Ovdje možete naći potrebnu dokumentaciju:
  • Konkurs za učešće na XVII Festivalu 2018 - DOWNLOAD
  • Konkurs za NOVU KLAPSKU PJESMU - DOWNLOAD
  • Prijava za XVII Festival 2018 - DOWNLOAD
  • Pravilnik XVII Festivala 2018 - DOWNLOAD
Konkursi su otvoreni od 10. februara do 31. marta. Srdačno Vas pozrdravljamo sa nadom skorog viđenja!
 
Festival klapa Perast
 
Održana 17. godišnja skupština 26.01.2018.
Saturday, 03 February 2018
 
Poštovani posjetioci,
 
prenosimo članak objavljen na portalu BOKANEWS, dok u njegovom nastavku možete pročitati članak objavljen u dnevnom listu DAN.
 
Vaš Festival klapa Perast
 

"Tina Braić Ugrinić na čelu Međunarodnog festivala klapa Perast"

LINK

Na 17. Skupštini NVO „Međunarodni festival klapa Perast“ održanoj u petak, u palati „Bizanti“ u Kotoru, za novu predsjednicu izabrana je prof. Tina Braić Ugrinić.

U emotivnom govoru koji je bio ispraćen dugim aplauzom, odlazeća predsjednica Marija Marina Brainović, koja je uspješno vodila organizaciju više od deset godina, prisjetila se početaka nastanka festivala, kao i problema sa kojima se susretala. Ona se zahvalila svima na saradnji  i izrazila zadovoljstvo što je  Međunarodni festival klapa Perast  danas prepoznat u regionu i šire.

Marina Brainović je proglašena počasnom predsjednicom Festivala klapa Perast kojoj je izvršni direktor Mikan Kovačević, urucio povelju Festivala, u znak zahvalnosti i priznanja za 17- ogodišnji rad.

Novoizabrana predsjednica prof. Tina Braić Ugrinić izrazila je zahvalnost i zadovoljstvo za ukazano povjerenje.

„Želim da se zahvalim, predatoj mi časti i povjerenju koje mi je ukazano. Nadam se da ćemo svi zajedno ovu priču nastaviti vesti i budućih godina. Imamo od koga učiti. Jedino na taj način možemo sprovoditi misiju njegovanja klapske pjesme koja je prosto prirodno srasla sa Perastom i na taj način čuvati identitet Boke Kotorske kao i Crne Gore“ – kazala je između ostalog prof. Tina Braić Ugrinić.

Skupština je usvojila Izvještaj o radu, finansijski izvještaj i Program i plan  aktivnosti  sa planom prihoda i troškova za 2018. godinu.

Podnoseći izvještaj, izvršni direktor festivala Mikan Kovačević je kazao da se  XVI  Međunarodni festival klapa Perast 2017. održao u neobičnim okolnostima  odbijanja  Ministarstva kulture Crne Gore  da bude pokrovitelj  KotorArta 2017, čime je Opština Kotor  ostala jedini  pokrovitelj ove multiprogramske kulturne manifestacije  za 2017. godinu, pa tako i  Festivala koji je dio  KotorArta od 2012. god. Ovo se dešava i postaje izvjesno tokom juna, neposredno pred  održavanje finalnih večeri XVI  Festivala klapa 30. juna i 1. jula.

Za planirani budžet to je značilo da su izostala  očekivana sredstva  Ministarstva od 14.250 eura,  tako da smo u datim okolnostima  i uz vanrednu  podršku Opštine Kotor  od 20.000, donacije i sponzore, uspjeli realizovati planirane programe u sopstvenoj produkciji: ,,Priče o moru”, promociju stručnog časopisa Lirica 5, a finale Festivala na kome su učestvovale 23 klape održano je u Perastu 30. juna i 1. jula. Ukupna raspoloživa sredstva u 2017. su iznosila 29.853 eura, a rashodi 28.505. eura, zaključio je Kovačević

„Vođeni iskustvom i najavom  Ministarstva  da neće finansirati NVO sektor u oblasti kulture dok se ne donesu izmjene zakona “možda tokom marta“, tražili smo najbolje rješenje  ne samo u pogledu važne materijalne pomoći koju smo očekivali kao Festival, koji u osnovi njeguje našu kulturnu muzičku tradiciju, već i kao dio etablirane kulturne ponude grada Perasta.

Došli smo do zaključka da  Perast, sa svojim tradicionalnim manifestacijama proslave Mađa – 1.maja,  Zavjetnog dana sa običajem gađanja kokota – 15. maja,  Fašinadom – 22. jula  i našim Međunarodnim festivalom – krajem juna,  može i treba da ima Javnu kulturnu ustanovu koja bi na puno kvalitetniji način obezbijedila organizaciju, prateće kulturne programe, finansiranje, a iznad svega  pokrenula i  naučne  projekte kojima bi ove manifestacije dobile status ne samo opštinskog već i nacionalnog značaja.

Za sada, jedino Fašinada  ima  takav status . Uz nabrojane manifestacije,  jedino još  Legenda o ljubavi Peraštanke Katice Kalfić i francuskog vojnika Anta Slovića  ima status nematerijalnog dobra od lokalnog značaja, zahvaljujući inicijativi dr Pasinovića. U Perastu svakako postoje mogućnosti da se i ta legenda, pa možda i peraška torta, a sigurno i niz kulturnih dobara Perasta, obilježe prigodnim kulturno- turističkim programima“ – kazao je Kovačević.

On je najavio formiranje  Odbora klapa pri Festivalu čije osnivanje podržavaju klape.

Umjetnički direktor Festivala klapa Perast, Jasminko Šetka ocijenio je da Festival svake godine podiže ljestvicu kvaliteta, što su mu potvrdili kako članovi žirija tako i učesnici.

Sekretarka Sekretarijata za društvenu djelatnost Opštine Kotor Jelena Vukasović, kazala je da će Opština Kotor pomoći, u skladu sa svojim mogućnostima, Festival koji je ušao u vode ozbiljnog festivala sa bokeškim i peraškim šarmom…

Na Skupštini je posebno istaknuto veliko priznanje koje je stiglo krajem 2017. godine od Nacionalne turističke organizacije Crne Gore i nagrada “Wild Beauty Awards 2017” kada je za najbolji Festival u 2017, proglašen Međunarodni festival klapa Perast.

Usvojen je i ambiciozni plan aktivnosti za 2018. koji počinje ,,Pričama o moru” na sjeveru Crne Gore, nastavlja se koncertom podrške Oliveru Dragojeviću „Trag u beskraju“, 10. marta u Kotoru, kada će nastupiti klape iz Crne Gore i izvesti Oliverove  pjesme.

Otvaranje 17. Međunarodnog festivala Perast 2018, planirano je velikim koncertom svjetski poznate međunarodne  ,,a kapela” klape, u Kotoru 28. juna, a finale bi uslijedilo 29. i 30. juna u Perastu.

Po tradiciji, Skupština Međunarodnog festivala klapa Perast je počela intoniranjem himne festivala Slava Perastu, a završena je nastupom klape Bellezza iz Tivta.

„Samo mogu da vam kažem jedno veliko hvala što ste tu i postojite“

„Za mene je ovo najljepši kulturni događaj koji Boka može da ponudi svijetu. Kao privrednik slao sam svoje goste i lično prisustvujem Festivalu godinama. Gosti su se vraćali omađijani. Žao mi je što nema više reflektora, zvučnika, klapa, medijske pokrivenosti, više spajanja lijepog sa korisnim. Očigledno je da se ovo sve radi iz ljubavi. Samo mogu da vam kažem jedno veliko hvala što ste tu i što postojite“ poručio je  Slavenko Šućur, uspješni mali privrednik iz Kotora.
 
----------------------------------
U nastavku je članak objavljen u dnevnom listu DAN:
 
"NVO Međunarodni festival klapa podnijela inicijativu lokalnoj upravi"
 
 
Traže formiranje javne ustanove Perast-fest
 
Perast sa svojim tradicionalnim manifestacijama može i treba da ima javnu ustanovu koja bi na puno kvalitetniji način obezbijedila organizaciju, prateće kulturne programe, finansiranje, a iznad svega pokrenula i naučne projekte kojima bi ove manifestacije dobile status, ne samo opštinskog već i nacionalnog značaja, istakao je Milan Kovačević, direktor NVO Međunarodni festival klapa Perast. Opština Kotor, u skladu sa svojim mogućnostima, pomoći će festival koji je ušao u vode ozbiljnog sa „bo­ke­škim i pe­ra­škim šar­mom”
 
Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja Me­đu­na­rod­ni fe­sti­val kla­pa Pe­rast je Op­šti­ni Ko­tor 8. no­vem­bra 2017. go­di­ne pod­ni­je­la ini­ci­ja­ti­vu za for­mi­ra­nje jav­ne usta­no­ve Pe­rast-fest, a oče­ku­ju se da­lje ak­tiv­no­sti u ci­lju nje­gog usva­ja­nja, sa­op­štio je di­rek­tor ove NVO Mi­lan Ko­va­če­vić. On je oci­je­nio da Pe­rast sa svo­jim tra­di­ci­o­nal­nim ma­ni­fe­sta­ci­ja­ma; pro­sla­vom Ma­đa, 1. ma­ja, Za­vjet­nog da­na sa obi­ča­jem ga­đa­nja ko­ko­ta, 15. ma­ja , Fa­ši­na­dom, 22. ju­la, i Me­đu­na­rod­nim fe­sti­va­lom kla­pa kra­jem ju­la „mo­že i tre­ba” da ima jav­nu usta­no­vu ko­ja bi na pu­no kva­li­tet­ni­ji na­čin obez­bi­je­di­la or­ga­ni­za­ci­ju, pra­te­će kul­tur­ne pro­gra­me, fi­nan­si­ra­nje, a iz­nad sve­ga po­kre­nu­la i na­uč­ne pro­jek­te ko­ji­ma bi ove ma­ni­fe­sta­ci­je do­bi­le sta­tus, ne sa­mo op­štin­skog, već i na­ci­o­nal­nog zna­ča­ja. Is­ti­ču­ći da ta­kav sta­tus sa­da je­di­no ima „Fa­ši­na­da”, Ko­va­če­vić je na­gla­sio da uz na­bro­ja­ne ma­ni­fe­sta­ci­je, je­di­no još le­gen­da o lju­ba­vi Pe­ra­štan­ke Ka­ti­ce Ka­o­fić i fran­cu­skog voj­ni­ka An­ta Slo­vi­ća ima sta­tus ne­ma­te­ri­jal­nog do­bra od lo­kal­nog zna­ča­ja, dok u Pe­ra­stu po­sto­je mo­guć­no­sti da se i ta le­gen­da, mo­žda i Pe­ra­ška tor­ta, a si­gur­no i niz kul­tur­nih do­ba­ra Pe­ra­sta, obi­lje­že pri­god­nim kul­tur­no-tu­ri­stič­kim pro­gra­mom.

– Tre­ba is­ta­ći da smo ela­bo­ra­ci­jom usta­no­vi­li da su po­me­nu­te tra­di­ci­o­nal­ne pro­sla­ve, po­zna­te da­le­ko van gra­ni­ca Pe­ra­sta, Bo­ke i Cr­ne Go­re, od 2012. do 2016. go­di­ne, da­kle za pet go­di­na do­bi­le fi­nan­sij­sku po­moć od Op­šti­ne Ko­tor i lo­kal­ne Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je u ukup­nom iz­no­su od 2.920 eura ili 584 eura go­di­šnje. Tek u 2017. go­di­ni zna­čaj­ni­je su po­mog­nu­te sa 3.400 eura, iz če­ga je ja­sno da se odr­ža­va­ju go­to­vo is­klju­či­vo za­hva­lju­ju­ći lju­ba­vi i en­tu­zi­ja­zmu Pe­ra­šta­na. Iza ove ini­ci­ja­ti­ve su sta­li Fe­sti­val, Dru­štvo pri­ja­te­lja Pe­ra­sta, don Sreć­ko Ma­jić u ime Cr­kve, i Mje­sna za­jed­ni­ca Pe­rast. For­mi­ra­nje jav­ne usta­no­ve Pe­rast-fest ni­je za­mi­šlje­no kao pre­ten­ci­o­zna i sku­pa usta­no­va, već ma­li, efi­ka­san cen­tar za oču­va­nje i raz­voj ma­ni­fe­sta­ci­ja ne­ma­te­ri­jal­ne kul­tur­ne ba­šti­ne Pe­ra­sta, sa dvo­je stal­no za­po­sle­nih, u ure­đe­nom pro­sto­ru mje­sne za­jed­ni­ce, dok bi po­me­nu­te or­ga­ni­za­ci­je-pot­pi­sni­ci ini­ci­ja­ti­ve, za­dr­ža­le svo­je or­ga­ni­za­ci­je, a u uprav­nom od­bo­ru JU Pe­rast fe­sta, po­red osni­va­ča Op­šti­ne Ko­tor, ima­li svo­je pred­stav­ni­ke – pre­ci­zi­rao je Ko­va­če­vić na go­di­šnjoj skupšti­ni NVO Me­đu­na­rod­ni fe­sti­val kla­pa Pe­rast odr­ža­noj 26. ja­nu­a­ra u Pa­la­ti Bi­zan­ti.

Na­zna­čiv­ši in­ten­ci­ju lo­kal­ne upra­ve ko­ja te­ži ka to­me da se sma­nju­je broj za­po­sle­nih u jav­nim usta­no­va­ma i pred­u­ze­ći­ma, se­kre­tar­ka op­štin­skog Se­kre­ta­ri­ja­ta za dru­štve­nu dje­lat­nost Je­le­na Vu­ka­so­vić na­ja­vi­la je da će Op­šti­na Ko­tor, u skla­du sa svo­jim mo­guć­no­sti­ma, po­mo­ći fe­sti­val ko­ji je ušao u vo­de ozbilj­nog fe­sti­va­la sa „bo­ke­škim i pe­ra­škim šar­mom”, te iz­ra­zi­la sprem­nost da se raz­go­va­ra i raz­mo­tri pod­ni­je­ta ini­ci­ja­ti­va.

Na Skup­šti­ni je usvo­jen plan ak­tiv­no­sti ove NVO za 2018. go­di­nu ko­ji star­tu­je „Pri­ča­ma o mo­ru” u gra­do­vi­ma na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, na­sta­vlja se kon­cer­tom po­dr­ške Oli­ve­ru Dra­go­je­vi­ću pod na­zi­vom „Trag u bes­kra­ju” 10. mar­ta u Ko­to­ru, ka­da će do­ma­će kla­pe iz­ve­sti pje­sme po­zna­tog pje­va­ča. Ko­va­če­vić je na­ja­vio da je otva­ra­nje 17. Me­đu­na­rod­nog fe­sti­va­la Pe­rast 2018. pla­ni­ra­no ve­li­kim kon­cer­tom svjet­ski po­zna­te re­no­mi­ra­ne a ka­pe­la gru­pe, sa ko­jom su pre­go­vo­ri još u to­ku, a či­ji kon­cert bi se odr­žao u Ko­to­ru 28. ju­na, a fi­na­le bi usli­je­di­lo 29. i 30. ju­na u Pe­ra­stu.

– Oče­ku­je se oko 400 uče­sni­ka fe­sti­va­la, uklju­ču­ju­ći struč­ni ži­ri, pro­cje­na tro­ško­va smje­šta­ja i or­ga­ni­za­ci­je je od 22 do 24.000 eura – re­kao je on, pre­ci­zi­ra­ju­ći da su pri­ho­di u ovoj go­di­ni pro­jek­to­va­ni na iz­nos od 36.950 eura. Pla­ni­ra­ni iz­vo­ri fi­nan­si­ra­nja su Op­šti­na Ko­tor 13.500 eura, TO Ko­tor 8.150 eura, Mi­ni­star­stvo kul­tu­re 12.500 eura i spo­stve­ni pri­ho­di i do­na­ci­je 5.800 eura.

B.M.

Ti­na Bra­ić Ugri­nić no­va pred­sjed­ni­ca

Skup­šti­na je za no­vog pred­sjed­ni­ka NVO iza­bra­la pro­fe­so­ri­cu Ti­nu Bra­ić Ugri­nić, ko­ja je na toj funk­ci­ji za­mi­je­ni­la Ma­ri­nu Bra­i­no­vić, dok je no­vi pred­sjed­nik uprav­nog od­bo­ra Mi­ro Ma­ru­šić. Bra­i­no­vić, ko­ja je bi­la na če­lu ove NVO vi­še od de­ce­ni­ju, pro­gla­še­na je za po­ča­snu pred­sjed­ni­cu. Sku­pu su pri­su­stvo­va­li i pot­pred­sjed­nik Op­šti­ne Ko­tor Bran­ko Ne­do­vić i di­rek­to­ri­ca TO Ko­tor Ana Ni­ves Ra­do­vić.

Pri­zna­nje za raz­voj tu­ri­stič­ke po­nu­de

U 2017. go­di­ni NVO Me­đu­na­rod­ni fe­sti­val kla­pa Pe­rast ras­po­la­ga­la je sred­stvi­ma u iz­no­su od 29.853 eura, od če­ga je fi­nan­si­ra­nje od stra­ne Op­šti­ne Ko­tor 20.000 eura, a tro­ško­vi su iz­no­si­li 28.505 eura, pa je osta­tak sred­sta­va 607 eura. Ova NVO je u 2017. go­di­ni do­bi­la pri­zna­nje na­ci­o­nal­ne Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Wild be­a­uty Award 2017. u ka­te­go­ril­ji fe­sti­va­la, za ostva­re­ni do­pri­nos kva­li­te­tu i raz­vo­ju tu­ri­stič­ke po­nu­de Cr­ne Go­re.
 
SRETNA 2018. GODINA
Monday, 01 January 2018
 
Program XVII festivala 2018
Monday, 04 December 2017
 
Poštovani posjetioci,
 
zadovoljstvo nam je predstaviti program predstojećeg festivala. Preuzmite ga ovdje - download
 
Vaš Festival klapa Perast 
 
Službeni rezultati
Friday, 07 July 2017
 
Poštovani posjetioci,
 
pogledajte službene rezultate XVI Festivala klapa - Perast 2017.
 
 
Vaš Festival klapa Perast 
 
Knjiga - Jakša Primorac i Zlata Marjanović
Thursday, 06 July 2017

Poštovani posjetioci,

zadovoljstvo nam je da objavimo knjigu "Pjesme dalmatinske iz Boke Ludvika Kube (1907.g.)" dr. Jakše Primorca, etnomuzikologa i dr. Zlate Marjanović, etnomuzikologa koju možete pronaći u odjeljku RAZNO sa desne strane web stranice.

Vaš Festival klapa Perast

 
Članci i fotografije
Sunday, 02 July 2017
   
Poštovani posjetioci,
 
članke i fotografije sa XVI Međunarodnog festivala klapa Perast 2017. prenosimo sa portala BOKANEWS - informativnog portala Boke kotorske. Autor članaka i fotografija je gospodin Miro Marušić, osnivač i urednik portala BokaNews, PR Festivala klapa Perast i član Upravnog odbora Festivala.  
 
 
Pobjednici 16. Međunarodnog festivala klapa Perast, klape „Stentorija“ i „Pinguentum“
Sunday, 02 July 2017
 
Dodjelom nagrada u subotu, na centralnom peraškom trgu – pjaci, ispred crkve Svetog Nikole, završen je 16. Međunarodni festival klapa Perast.

U kategoriji muških klapa po ocjeni stručnog žirija pobjednik je klapa „Pinguentum“ iz Buzeta,  druga nagrada pripala je klapi „Filip Dević“ iz Splita a treća klapi „Jacera“ iz Šibenika.

Nagrada publike u kategoriji, muških klapa pripala je klapi „Assa Voce“ iz Podgorice sa pjesmom “Pod odrinom”. 
 
Prva nagrada u kategoriji Nova klapska pjesma pripala je autoru Krešimiru Magdiću za kompoziciju „Gospa od Škrpjela“ u izvedbi klape Skotradura iz Dubrovnika.

Za najbolju debitantsku klapu proglašena je klapa „Bura“ iz Mostara, a priznanje za najbolju crnogorsku klapu pripalo je klapi ”Assa Voce” iz Podgorice.

Nagrada za najbolji aranžman u kategoriji nova klapska pjesma pripala je Dušku Tambači za kompoziciju Merjane,Merjane u izvođenju klape Valdibora iz Rovinja.

Prva nagrada za najbolje stihove pripala je pjesmi “Pod odrinom” čije stihove je napisala Mila Moškov, u izvedbi Assa Voce iz Podgorice.

Stručni žiri je radio u sastavu Mojmir Čačija a članovi su bili, Sara Dodig, Mirela Šćasni, Mario Katavić, Zlata Marjanović, Marina Dulović, Vojislava Beba Milić i Jasminko Šetka. Žiri u kategoriji Nova klapska pjesma je radio u sastavu Jakša Fiamengo predsjednik, članovi Ante Mekinić,  Vjera Baničević, Tina Braić-Ugrinić, Obrad Pavlović. 
 
Prve takmičarske večeri  u kategoriji ženske klape prvo mjesto po ocjeni žirija pripalo je klapi Stentorija iz Daruvara, drugo klapi Štorija iz Kaštel Kambelovca a treće Ankora  iz Podstrane. 
 
Po ocjeni publike najbolja je bila klapa Skontradura iz Dubrovnika.
 
Tokom dva  festivalska dana u Muzeju grada Perasta predstavljen je peti broj festivalskog časopisa „Lirica”,  čije ovogodišnje teme su „Priče o moru“,  koje govore o značenju i povjesti klapske pjesme. 
 
Otvoren 16. Međunarodni festival klapa Perast – u kategoriji ženskih klapa Stentorija pobjednik
Saturday, 01 July 2017
 
Prvom finalnom večeri sinoć je u Perastu otvoren 16.Međunarodni festival klapa Perast, čime je i zvanično otvoren IX KotorArt. 
 
Festival je otvorio predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić.
 
,,Nakon svega onogo što smo svi imali priliku da vidimo u proteklih par mjeseci, moje je zadovoljstvo da smo uspjeli sve ovo da realizujemo je u mnogome veće. Kada je u vrijeme najvećeg zla koje je zadesilo našu planet neko upitao tadašnjeg peremijera Velike Britanije Čerčila da smanji davanje za kulturu za vrijeme rata a da poveća davanje za vojsku, on je odgovorio da ako to urade šta će im ostat da brane. Vjerujem da smo braneći pravo da Perast ima Festival klapa, braneći pravo da Kotor ima Festival pozorišta za djecu i Don Brankove dane muzike, odbranili pravo da Boka ima svoju kulturu i svoju posebnost”, kazao  je Jokić.

U takmičarskom dijelu u kategoriji ženske klape prvo mjesto po ocjeni žirija prvo mjesto pripalo je klapi Stentorija iz Daruvara – Hrvatska, drugo klapi Štorija iz Kaštel Kambelovca – Hrvatska, treće Ankora  iz Podstrane – Hrvatska. 
 
Po ocjeni publike najbolja je bila klapa Skontradura iz Dubrovnika.

Nastupilo je deset ženskih klapa koje su se predstavile sa po dvije pjesme, Zvizdan – Porušje, Bosna i Hercegovina,  Kandelora – Zemunik, Hrvatska, Bura – Mostar, Bosna i Hercegovina), Peružini – Pag, Hrvatska, Nareta – Mostar, Bosna i Hercegovina, Skontradura – Dubrovnik, Hrvatska, Diva – Široki Brijeg , Bosna i Hercegovina, Ankora – Podstrana, Hrvatska, Štorija  – Kaštel Kambelovac  Hrvatska, Stentorija – Daruvar, Hrvatska. 
 
U prvom djelu, kategorija  Nova klapskia pjesma nastupale su: ženska klapa Bellzza iz Tivta, ženska klapa Bura iz Mostara, muška klapa Valdibora iz Rovinja, ženska klapa Skontradura iz Dubrovnika i van konkurencije ženska klapa Maris iz Kotora.

Takmičenje u ovoj kategoriji se nastavlja večeras, kada će se takmičiti i muške klape.

Stručni žiri je radio u sastavu Mojmir Čačija a članovi su bili, Sara Dodig, Mirela Šćasni, Mario Katavić, Zlata Marjanović, Marina Dulović, Vojislava Beba Milić i Jasminko Šetka.
 
Otvaranju festivala pored brojne publike prisustvovali su potpredsjednici opštine Kotor, Ljiljana Popvić Moškov, Branko Nedović, Mišo Samardžić i Sekretarka za kulturu Jelena Vukasović. 
 
 
Predstavljena „Lirica“
 
U predvečerje finala 16. Međunarodnog festivala klapa u Muzeju grada Perasta predstavljen je peti broj almanaha „Lirica“ sa temom Priče o moru.

Pozdravljajući brojne zvanice i goste među kojima su bili predsjednik opštine Kotor sa potpredsjednicima, Marina Dulović je istaka da je Boka oduvjek bila plodno tlo za razvoj muzičke kulture tako nije ni čudno što se klapsko pjevanje razvilo na kulturnoj mapi Boke Kotorske, Crne Gore i šire.

Predstavljajući „Liricu“ članica Upravnog odbora Festivla klapa, prof. Tina Braić Ugrinić, kazala je da peto izdanje ,,Lirice” ispreda priču o Boki, onoj nekadašnjoj velikoj i slavnoj, iz perioda najvećeg procvata u 17. i 18. vijeku. Povezujući je sa današnjim drukčijim dobom ali još uvjek mislima, inspiracijom i primjerom okrenutoj prošlosti.

„Boka je tokom istorije bila zanimljiva raznim upravama s toga ne čudi da je njome upravljalo mnoštvo velikih tada največih ali ne u svakom području istih sila. Ovogodišnji almanah je autor Mikan Kovačevič zamislio kao promenadu Bokom, kao đir njenim gradovima i njenim vremenom, istoriju i poeziju ovih prostora povezao je i istakao njihove osobenosti. U ovoj Lirici naći ćete na razne citate o Boki, na istorijsko sagledavanje svakog grada posebno, poznate ličnosti iz pomorstva i tadašnjeg gradskog života, na nekadašnje i savremene pjesnike, na klapsku pjesmu sa partiturama. Sve to povezano osvrtom samog autora i stavljanjem njegovog ličnog pečata.”, kazala je između ostalog Braić Ugrinić
 
Etnomuzikolog Zlata Marijanović govorila je o klapskim pjesmama koje su sadržane u ovogodišnjem izdanju Lirice, kao i o klapskoj pjesmi koja je povezivala cijeli region.

,,Dva bitna segmenta mimo bokeljske tradicije a to su Budva i Paštrovići. To su podjednako zanimjive takođe primorske muzičke tradicije. Budva se može pohvaliti jednim rukopisom koji je nastao krajem 19. vijeka koju je zabilježio Luka Medin a priredio Vojo Medin i jedna od tih pjesam je ušla i u ovogodišnju Liricu kao doprinos da i u Budvi umiju da pričaju o moru”, kazala je između ostalog  Marijanović.

Izvršni direktor festivala Mikan Kovačević i predsjednica Marina Brainović podjelili su zahvalnice pojedincima i organizacijama koje su pomogli “Liricu” i Festival klpa Perast.

Festival se nastvalja večeras od 21 sat takmičenjem Muških klapa i II dio Nova klapska pjesma. 
 
U susret Međunarodnom festivalu klapa Perast, predstavljamo Liricu br.5 sa temom Priče o moru
Thursday, 29 June 2017
 
Mnoge su manifestacije po Boki, naročito ljeti. Da bi se opstalo u moru dešavanja, naročito ako ste nevladina organizacija, neophodno je znati maštati, smišljati, inovirati i sve to na kraju realizirati.

Iz jedne, tako, nove ideje nastao je Međunarodni festival klapa Perast koji ove godine broji čak 16 godina postojanja! Svake godine mi, članovi Upravnog odbora,  zajedno sa svojim energičnim izvršnim direktorom stvaramo nove kontakte, nova poznanstva, razgovaramo na sastancima koji su dosta česti o poboljšanju i ispravljanju sopstvenih grešaka. Naglasit ću da tokom koncerata osim organiziranja prevoza, smještaja, snimanja, postavke bine, rasvjete, jela i pića, mi sami sudjelujemo u vođenju programa, pazimo na red iza pozornice, pišemo, lektorišemo, reklamiramo, izdajemo CD-ove. Trenutno težimo ka tome da, za stalno,  organiziramo seminare sa domaćim klapama iz Crne Gore. Nije dovoljno biti samo dobar, treba biti svjestan da svako sebe mora razvijati, postajati još bolji.

Osim samih klapskih večeri koje predstoje, Festival sa ponosom predstavlja Liricu-almanah, koji izlazi već petu godinu. Lirica br.5 sa temom Priče o moru, biće predstavljena, pred sam početak klapskih večeri, u Muzeju grada Perasta u petak 30. juna u 20 sati. 
 
Ona ispreda priču o Boki, onoj nekadašnjoj, velikoj i slavnoj, iz perioda najvećeg procvata u XVII i XVIII st. povezujući je sa današnjim, drukčijim dobom, ali još uvijek mislima, primjeromi inspiracijom okrenutom prošlosti.Boka je tokom istorije bila veoma zanimljiva raznim upravama, stoga ne čudi da je njome upravljalo mnoštvo velikih, tada najvećih, ali ne u svakom području istih sila. Ovogodišnji almanah je, urednik i autor g. Milan Kovačević, zamislio kao promenadu Bokom, kao jedan đir njenim gradovima i njenim vremenom. Istoriju i poeziju ovih prostora je povezao i istakao njihove osobenosti. Uspio je u želji da napravi sažet prikaz  istorije i kulture Budve-Paštrovića, Dobrote, Prčanja, Tivta, Herceg-Novog i na kraju, sve krunisao Perastom. U ovoj Lirici naići ćete na razne citate o Boki, na istorijsko sagledavanje svakog grada posebno, na poznate ličnosti iz pomorstva i tadašnjeg gradskog života, na nekadašnje i savremene pjesnike i izbor iz njihove poezije, na klapsku pjesmu sa partiturama, sve to povezano osvrtom autora pristrasnog, lirski nadahnutog. Teško je ne biti toliko subjektivan kad pišete o nečemu što toliko osjećate, odakle ste ponikli i čemu posvećujete veliki dio svog životnog vijeka.

Lirica 5 ne govori samo o istorijskim zapletima, slavnim pomorcima, već i o poeziji, umjetnosti i klapskoj muzici. Ono što sve ove segmente vezuje jeste more.

Priče o moru, izdvojene segmentno iz Lirice 5 kao koncertni program, već su se predstavileu Budvi pričom o Budvi i Paštrovićima u prelijepom ambijentu starog grada, na maloj pjaci između crkava. Zatim su bile predstavljene u Tivtu sa temom Tivat i Lastva na velikoj bini ljetnjikovca Buća . Slijedi još Herceg-Novi 8.jula sa temom toga grada na citadeli Forte mare.Svaka od ovih priča ima i zajednički prožimajući motiv – priču o Perastu. Naraciju ovako osmišljenih Priča oplemenjuje klapsko pjevanje, nastupi poznatih umjetnika iz gradova domaćina, recitatori odabrane poezije i proze, folkloristi. 
 
Fašinada arhivski snimak

 
Nama, žiteljima i zaljubljenicima u Boku i klapsku pjesmu, ostaje još mnogo posla i budućeg istraživanja. Nadamo se da ćemo nekad biti sretne ruke, pa naići na neotkrivene notne zapise ili stihove, ili ćemo, pak, kao Ludvig Kuba prije više od jednog stoljeća, naići na nekuživu unuku Kate ili Katine iz Perasta ili nekog drugog bokeskog mjesta,  koja će na svojstven način umilnim i zvonkim glasom nanovo potvrditi da je klapsko pjevanje i te kako duboko utemeljeno u kulturu Boke.

Tina Braic- Ugrinić

Prof. crnogorskog jezikai književnosti, arhivist 
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 10 of 77
RocketTheme Joomla Templates